او هیچ گاه گریه نکرد ... هیچ گاه کلمه ای بر زبان نیاورد . فقط چشمانش سخن می گفتند . چشمانی بزرگ و محزون ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید